PETRA

Het UMCG is bezig met de ontwikkeling van een PErsonalized Treatment Real-time Assessment (PETRA) waarbij patiënten met angst-, psychotische- en stemmingsklachten geholpen worden bij het beantwoorden van hun hulpvragen middels gepersonaliseerde dagboekmetingen.

Wat is het doel?

PETRA wordt een gebruikersvriendelijke flexibele interface waarmee behandelaren en patiënten belangrijke persoonlijke klinische hulpvragen van de patiënt kunnen beantwoorden middels gepersonaliseerde dagboekmetingen.

Wat is de doelgroep?

Volwassenen die bij noordelijke GGZ instellingen in behandeling zijn voor psychische problematiek en hun behandelaren. De focus ligt op patiënten die in zorg zijn voor stemmingsklachten (unipolair en bipolair), angstklachten of psychotische klachten. Behandelaren die PETRA kunnen gebruiken zijn: ambulant verpleegkundigen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, arts-assistenten in opleiding tot psychiater en psychiaters.

Wie zijn de stakeholders?

Patiënten in zorg bij GGZ instellingen, hun behandelaren, onderzoekers UCP/UMCG die zorg willen innoveren met dagboekmetingen, bestuurders (hoofd UCP, hoofd RGOc) en zorginstellingen, elektronische infrastructuur: RoQua, EPD (Epic), programmeurs en zorgverzekeraar De Friesland.

Wat zijn de functionaliteiten van de technologie?

  1. Keuzehulp die behandelaren en patiënten in staat stelt zelf een valide dagboek te genereren.
  2. Itembank met valide dagboekitems die ervaringen / factoren in het dagelijks leven meten die behandelaren en patiënten willen meten. De items moeten voor patiënten met verschillende klachten toepasbaar zijn.
  3. Valide dagboekprotocollen die haalbaar zijn in de klinische praktijk.
  4. Dagboekfeedback die klinische vragen (die heersen in de praktijk) adequaat en valide kunnen beantwoorden.
  5. Belangrijke eigenschappen van de interface: Wetenschappelijk onderbouwd en valide, maximale personalisatie mogelijk, gebruikersvriendelijk, mogelijke keuzes en hun effecten zijn duidelijk, aantrekkelijke layout, efficiënt (e.g., mogelijkheid tot voorgesorteerde dagboekjes), flexibel en adaptief (e.g., kan real-time aangepast worden al naar gelang behandeldoel).

Het platform

PETRA kan incidenteel gebruikt worden als additioneel instrument tijdens behandeling of diagnostiek binnen een GGZ instelling. Dit kan voorkomen als patiënten of behandelaren vragen hebben die goed met dagboekmetingen beantwoord kunnen worden. Het idee is dat patiënt en behandelaar in gezamenlijk overleg een dagboekonderzoek ontwerpen met behulp van PETRA aan de hand van een klinische vraag die zij hebben.

De toegevoegde waarde van PETRA is:

  1. Behandelaren en patiënten kunnen zelf kiezen wat ze meten en hoe vaak ze meten (binnen een wetenschappelijk gedefinieerde bandbreedte).
  2. Het monitoren op zich kan het inzicht vergroten in factoren in het dagelijks leven die samenhangen met klachten of een betere stemming. Het monitoren kan inzicht geven in gedragsverandering om klachten te hanteren.
  3. De feedback van ruwe data en het verloop over de tijd met opmerkingsvelden erbij geeft inzicht in ernst / frequentie, schommelingen, verloop klachten / vooruitgang, eventuele signalen voor terugval (n.a.v. bespreking) / samenhang klachten en factoren in dagelijks leven.

Het bereik

Allereerst is de technologie bedoeld voor gebruik in het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG, met vervolgens ook gebruik in de andere noordelijke GGZ instellingen. We verwachten dat PETRA op sommige afdelingen door een deel van de behandelaren, die het nut zien van een dergelijk instrument, ingezet gaat worden.

De fase

PETRA zit op de dit moment in fase 1 (van idee naar prototype).

Wat is er nodig?

We zouden graag ervaringen horen van anderen die een instrument voor gebruik in de medische of geestelijke gezondheidszorg hebben geïmplementeerd. Graag zouden we leren van strategieën die helpen om gebruikers zo goed mogelijk te betrekken bij het testen van prototypes, ontwikkeling van een instrument, en hoe latere implementatie daarmee zo goed mogelijk bevorderd kan worden.

Onderhoud & beheer

Intellectueel eigendom is van het UCP van het UMCG. Vanuit hier wordt bepaald wat wel en niet gedeeld wordt. De gelden voor het ontwikkelen van PETRA komen uit aanvragen toegekend aan Prof. M.C. Wichers (ERC, De Friesland) en Dr. H. Riese (De Friesland). Hoewel dit project primair een ontwikkelingsproject van een tool is, zal het project omdat het in een academische setting wordt uitgevoerd worden beschreven in wetenschappelijke artikelen.

Het bedrijf RoQua is verantwoordelijk voor het beheer van de technologie.

Barrières bij implementatie

Gebrek aan tijd van behandelaren. Hoe het voldoende goed over te dragen zodat behandelaren zelfstandig met PETRA kunnen werken. Hoe PETRA voldoende zichtbaar te maken binnen EPD/ bestaande technologie om het gebruik te vergemakkelijken. Hoe de ondersteuning voor gebruikers (behandelaren en patiënten) te kunnen continueren.

Contact

Voor meer informatie neem contact op met Fionneke Bos via f.m.bos@umcg.nl

LinkedInDeel op LinkedIn

Deze werkplaats e-Health implementatie is een samenwerking van het ZIF, UT en UMCG.

Zorg Innovatie ForumUniversity of TwenteUMCG
We gebruiken cookies voor het bijhouden van anonieme gebruikersstatistieken ter verbetering van de ervaring.